Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Trị

Giám đốc quỹ:Bà Nguyễn Thị Hông Vân

Giám đốc quỹ:Bà Nguyễn Thị Hông Vân