Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị lần thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh khai nhiệm vụ năm 2018

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng nay 12/1/2018, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, để đánh giá tình hình hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong năm qua, Hội Khuyến học tỉnh cùng các cấp hội đã nỗ lực nhằm hiện thực hóa Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020”, cùng với việc thực hiện Quyết định 448/ QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam và Chỉ thị 03 của Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

 

Tính đến cuối 2017, toàn tỉnh có 3.432 tổ chức hội khuyến học, với 174.474 hội viên, chiếm tỉ lệ 28,1% so với dân số; có 1.104 Chi hội Khuyến học thôn, bản, khu phố; 556 Ban Khuyến học trường học; 474 Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 1.137 Ban Khuyến học dòng họ. Toàn tỉnh có 141 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cấp xã, trong đó có 38 TTHTCĐ đạt loại tốt, 64 TTHTCĐ đạt loại khá, 37 TTHTCĐ đạt loại trung bình và 2 TTHTCĐ xếp loại yếu.

 

Qua một thời gian thực hiện, đến nay, việc đăng ký mô hình “Gia đình học tập” đạt tỷ lệ 62,03%; mô hình “Dòng họ học tập” đạt tỷ lệ 52,16%; mô hình “Cộng đồng học tập cấp cơ sở” đạt tỷ lệ 72,58%; mô hình “Đơn vị học tập cấp cơ sở do chính quyền cấp xã quản lý”, “Đơn vị học tập cấp xã” chiếm tỷ lệ 73,32%. Công tác xóa mù chữ cho người trong độ tuổi 15-60 đạt tỷ lệ 94,93% và số người trong độ tuổi từ 15-35 là 97,5%. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đạt tỷ lệ trên 93%. Những thành quả đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo”; góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới” và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh và các cấp hội cơ sở đã triển khai thực hiện việc chỉ đạo điểm xây dựng mô hình xã hội học tập. Hiện có 9/9 huyện tham gia mô hình này với tổng số 25 đơn vị và có 10/25 đơn vị đạt 15 tiêu chí “Cộng đồng học tập cấp xã”.

 

Thông qua việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập, tất cả các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đều khẳng định việc đăng ký xây dựng 4 mô hình học tập chủ đạo và chỉ đạo điểm “Cộng đồng học tập” cấp xã đã có tác dụng tích cực, thiết thực, hiệu quả như: hạn chế trẻ em bỏ học, các em học sinh rất tích cực học tập và rèn luyện, người lớn ngày càng có ý thức hơn trong việc tự học.

 

Việc tổ chức, triển khai, nhân rộng các mô hình học tập đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh và phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời tích cực đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT- XH của địa phương.

 

Thực hiện phương châm “Đa dạng hóa trong huy động; tối ưu hóa trong sử dụng, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả nguồn quỹ khuyến học”, tính đến cuối năm 2017, quỹ khuyến học toàn tỉnh huy động được trên 34,6 tỷ đồng. Từ các nguồn kinh phí huy động được, Hội Khuyến học tỉnh cùng các cấp hội cơ sở đã tổ chức trao các loại học bổng, khen thưởng, tặng xe đạp, hỗ trợ, tặng quà cho 36.586 đối tượng.  

 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung quan trọng trong công tác chuyên môn và đã bầu bổ sung 1 ủy viên Ban Thường vụ và 2 ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 89 và 281 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Kế hoạch 642, 880, 3012 của UBND tỉnh kèm theo bộ tiêu chí đánh giá. Chú trọng hơn nữa trong công tác tuyên truyền; huy động quỹ khuyến học; phát triển tổ chức hội nhất là tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Đồng thời, thực hiện tốt các nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên phạm vi toàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Phú Hải