Các quyết định thành lập hội

Quyết định thành lập Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị