Quyết định thành lập Quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị

Quyết định thành lập Quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị