“XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ VĨNH SƠN GIAI ĐOẠN 2012-2020”

“XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ VĨNH SƠN GIAI ĐOẠN 2012-2020”
XÃ VĨNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH; CÔNG VĂN 424/CV-KHVN CỦA HỘI KHVN; KẾ HOẠCH 642/KH-UBND CỦA UBND TỈNH VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP XÃ VĨNH SƠN GIAI ĐOẠN 2012-2020”

Ngày 25 tháng 4 năm 2014, thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo XD XHHT huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; công văn 424/CV-KHVN về kết luận của Đoàn Chủ tịch Đại hội biểu dương “DHHH”, “GĐHH”; KH 642/KH-UBND của UBND Tỉnh về kế hoạch thực hiện Đề án XDXHHT giai đoạn 2013-2020 và Đề án “xây dựng xã hội học tập xã Vĩnh Sơn giai đoạn 2012-2020”. Đến dự hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo XDXHHT, Hội khuyến học huyện Vĩnh Linh, các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực UBND xã, trưởng các đoàn thể, Ban điều hành XD XHHT, đại diện các thôn, dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học trên địa bàn xã Vĩnh Sơn.Xã Vĩnh Sơn  được Hội khuyến học tỉnh chọn làm đơn vị chỉ đạo điểm trong việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia XD XHHT. Dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, UBND xã, phong trào toàn dân tham gia xây dựng XHHT ở Vĩnh Sơn diễn ra sôi nổi, có sức lan tỏa rộng lớn và thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Giáo dục chính quy phát triển ổn định về quy mô lẫn chất lượng: huy động trẻ đúng độ tuổi vào MN, triển khai thành công kế hoạch phổ cập trẻ 5 tuổi, phổ cập TH đúng độ tuổi đạt 100%, không có học sinh bỏ học, học sinh vào THPT các loại hình đạt 95%, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chất lượng mũi nhọn tăng qua hàng năm. Giáo dục ngoài nhà trường được tổ chức sôi nổi, liên tục qua hoạt động của các TT HTCĐ với nhiều hình thức tổ chức, chủ đề học tập phù hợp, tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề. Phong trào khuyến học - khuyến tài với việc xây dựng cộng đồng khuyến học, dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học, khen thưởng học sinh, người lao động được quan tâm đúng mức theo phương châm “lấy việc xây dựng cộng đồng khuyến học làm nền tảng, xây dựng trung tâm HTCĐ làm công cụ, gia đình hiếu học làm hạt nhân”, bám sát Điều lệ quy định thi đua khen thưởng của Hội KHVN để xây dựng, động viên và phát triển các mô hình khuyến học - khuyến tài tiến tới xây dựng XHHt. Đẩy mạnh hoạt động các vệ tinh TT HTCĐ và mạng lưới thông tin tuyên truyền, phấn đấu 100% các thôn có nhà văn hóa, TT HTCĐ hàng năm biên soạn được ít nhất 5 bộ tài liệu mới để giảng dạy đáp ứng và tạo điều kiện cho người lao động tham gia học tập. Phấn đấu xã đạt chuẩn “Đơn vị học tập - Cộng đồng học tập”.

Sau khi Đề án “Xây dựng xã hội học tập huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2012-2020” được Chủ tịch UBND huyện ra quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 4/2/2013 phê duyệt, căn cứ hướng dẫn của Ban chỉ đạo XD XHHT, Hội khuyến học huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Sơn đã khẩn trương xây dựng “Kế hoạch thực hiện Đề án XD XHHT giai đoạn 2012-2020 xã Vĩnh Sơn”. Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập Ban điều hành XD XHHT gồm 13 thành viên do phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, hiệu trưởng trường THCS và Chủ tịch Hội khuyến học xã làm phó trưởng ban, các thành viên gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các Chi hội. Kế hoạch thực hiện Đề án của xã Vĩnh Sơn được xây dựng trên cơ sở bám sát văn bản Đề án của huyện, gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực” và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”. Xã Vĩnh Sơn cũng là xã đầu tiên của huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị quán triệt  Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Trong hội nghị, ban điều hành XD XHHT của xã đã tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung của bản kế hoạch. Tham gia ký cam kết có đầy đủ đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, trường học, khu dân cư, dòng họ và gia đình hiếu học.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung Hội khuyến học huyện Vĩnh Linh